Fagpakke

Læreplaner

Ungdomsuddannelsen med Steiner HF indeholder både humanistiske og naturvidenskabelige kernefag, sprog, musik, drama, billedkunst og håndværk.

Vi underviser efter en læreplan, som har til formål at danne og uddanne eleverne til at kunne tage selvstændigt ansvar i de sammenhænge, de indgår i både under og efter endt uddannelse.

Skolens samlede læreplan danner grundlag for den 12-årige enhedsskole, plus børnehaveklasse, hvor Steiner HF udgør de sidste 2 år. 9. og 10. klasse udgør sammen med Steiner HF overbygningen. 10. klasse er et forberedende år til Steiner HF. Man kan sagtens søge om optagelse på Steiner HF, selv om man ikke har gået på en steinerskole før.

Bredden i uddannelsen giver eleverne mulighed for at tilegne sig både teoretiske, kunstneriske og praktiske færdigheder og arbejdsmetoder. 

 

traeskulptur

 

Den samlede fagpakke udgør en helhed, hvor de enkelte fag understøtter hinanden. Derfor udbyder vi ikke valgfag på traditionel vis. Vi har dog 3 fagpakkevarianter, hvor eleverne, som deres andet A-niveau fag, skal vælge enten matematik A, historie A eller engelsk A. Alle øvrige fag er på samme niveau for alle elever.

Eleverne opnår på denne baggrund, og med den udvidede fagpakke, et kvalificeret grundlag for efterfølgende at vælge uddannelsesretning.

 

Steiner HF består af følgende obligatoriske fag, hvoraf nogle også indgår i 10. klasse. 

Samlet fagpakke  

 

Fagpakke 1 2

Der undervises 40 uger á ca. 30-35 timer.

Se studieplaner for overbygningen.

 

tegning

 

Undervisning

Det brede fagudbud samt projekter, praktik og rejser betyder et afvekslende skoleforløb. Kombinationen af teoretiske, praktiske og kunstneriske fag giver en varieret hverdag og gør, at eleverne forlader skolen med gode faglige kompetencer og solid almen dannelse. 

Undervisningen er tilrettelagt således, at eleverne både tilegner sig kompetencer i kreativ tænkning og sociale kompetencer gennem samarbejdsprojekter indenfor alle fagtyper.

Samtidig lærer eleverne at arbejde selvstændigt og fordybe sig i forskellige emner og metoder.

 

Periodeundervisning

En stor del af undervisningen foregår i perioder. I de to første lektioner (hovedfag) undervises der i skiftende teoretiske fag (litteratur, matematik, biologi, fysik, historie etc.). En hovedfagsperiode varer, som regel, 3-4 uger. Senere på dagen undervises i kunst- og håndværksfag i forløb af 6-8 uger.

Eleverne oplever det som meget tilfredsstillende at periodeundervisningen giver mulighed for at koncentrere sig om et emne og fordybe sig i faget.

Hovedfagsperioderne afsluttes med et selvstændigt udformet hovedfagshæfte, der dokumenterer elevens forståelse og personlige bearbejdelse af stoffet. Efter hver periode får eleven en skriftlig evaluering. Kunst- og håndværksfagene afsluttes med færdiggørelsen af et produkt (sølvsmykke, grafisk tryk, dramaopførelse, etc.) 

 

Fagtimer

Fagtimernerne består af faste ugentlige timer i dansk, matematik, sprog, kor, orkester, idræt etc.

Da fagene er sammensat, så de interagerer med hinanden i metode og indhold, vil tilrettelæggelsen af og afslutningstidspunktet for de enkelte fag adskille sig fra andre HF-former.

 

computer

 

Årsopgave

I 2. Steiner HF afleverer eleverne en såkaldt Årsopgave, som de har arbejdet selvstændigt med igennem et helt år. Årsopgavens emne er frit valgt og indeholder både en praktisk, kunstnerisk og teoretisk del.

Arbejdet udføres sideløbende med skolegangen, og eleven får grundig faglig og pædagogisk vejledning i det omfang, der er behov for det. Eleven gør gennem det lange, selvstændige arbejde erfaringer med at fordybe sig i et stofområde og med at udvikle egne evner og arbejdsmetoder.

Opgaven udstilles og fremlægges mundtligt for et stort publikum ved afleveringen. Der tildeles individuelle vejledningstimer i forløbet, og evalueringen indgår i det afsluttende vidnesbyrd.

 

aarsopgave

 

Projekt, praktik og studieture

Praktikophold, ekskursioner og kortere og længere rejser udgør vigtige elementer i uddannelsen, fordi det giver eleverne mulighed for at omsætte og afprøve deres viden, der hvor den skal bruges, nemlig i det omgivende samfund.

Eksempler:

  • Landmålingsturen i 10. klasse giver eleverne mulighed for at omsætte matematik og geografi til praksis, men involverer også teamarbejde og tegning. Her opmåles et større område med professionelt udstyr. Efter turen bearbejdes resultaterne, og klassen optegner kort over området.
  • I 10. klasse og 1. Steiner HF knytter erhvervs- og socialpraktikken sig til undervisningen i fagtimer, håndværk og samfundsfag.
  • Dramaperioderne i 10. klasse og  2. Steiner HF giver eleverne mulighed for at omsætte litteraturundervisningen til praksis. De styrker deres sprog, modet til at stå frem og formidle et budskab. Samtidig udvikler det evnen til samarbejde, ansvarlighed og den enkeltes sociale kompetencer.
  • I 2. Steiner HF kulminerer kultur- og æstetikundervisningen i en 2 ugers kunst- og kulturrejse, der bl.a. går til Italien.

Mange elever vælger desuden at tilbringe kortere eller længere perioder på en steinerskole i udlandet for at opleve en anden kultur, knytte nye venskaber og styrke deres sprogkundskaber.

 

landmaeling

 

rejse

 

background image